Tarkkainfra – Kotimainen kierrätys- ja ympäristöteknologiayritys hiekoitussepelin uusiokäyttöön

 Tarkkainfra Oy toimii kierrätyksen ja uusiokäytön parissa ja yrityksellä on kokemusta kaupunki-infraan liittyvien maa-ainesten, erityisesti lumenkaatopaikoille kertyvän puhdistamattoman hiekotussepelin puhdistamisessa ja jalostamisessa uusiokäyttöön sopivaksi. Kaduilta peräisin olevan hiekoitussepelin puhdistaminen ja jalostaminen sekä eri jakeiden ohjaaminen eteenpäin uudelleen katujen hiekotukseen sekä toisarvoiseen käyttöön esimerkiksi meluvalleihin, maanparannusaineeksi tai kaatopaikalle on keskeinen alue Tarkkainfran osaamista.

Tarkkainfra Oy:llä on käytössään paitsi tavanomainen kalusto kauhakuormaajista eri kokoisiin seuloihin myös ainutlaatuinen tuuliluokitin-menetelmä. Patentoidun puhallus- ja syklonimenetelmän avulla pystytään puhdistettavasta sepelistä erottelemaan ja ottamaan talteen myös hienoin pölyaines. Koko puhdistusprosessi on pölytön, vedetön sekä kemikaaliton ja myös energiakustannuksiltaan menetelmä on ympäristöystävällinen, sillä yhden tonnin sepelin käsittelyyn kuluu vain 2,5kWh. Tuuliluokitinlaitteisto on kehitetty useita vuosia kestäneessä kehitysprojektissa, jota myös Tekes on tukenut.

Tarkkainfran tiimiin kuuluu materiaalitutkimuksiin ja niiden hyödyntämisiin eri sovelluksissa erikoistunut tohtoritason tutkija sekä mikrobiologian asiantuntija. Erikoisosaamista tarvitaan sillä teiltä aurattu lumi ja käytetty hiekoitussepeli sisältää paitsi erilaista roskaa myös erilaisia epäpuhtauksia. Suola, bitumi, pakokaasujen saasteet ja sepelistä jauhautunut kivipöly tuo käytettyyn ainekseen klorideja, raskasmetalleja sekä öljy- ja kumijäämiä. Öljyhiilivedyistä on löydetty myös polyaromaattisia hiilivetyjä (ns. PAH-aineita). Lumenkaatopaikkojen vesinäytteistä on löytynyt huomattavia määriä mm. fosforia ja typpeä (vesistötutkija Harri Perälä, 2018, yle.fi). Myös vuotovesien kannalta on tärkeätä, että lumenkaatopaikat puhdistetaan huolellisesti. Tarkkainfran osaava henkilöstö on puhdistanut hiekoitussepeliä uusiokäyttöön pääkaupunkiseudulla vuosina 2018-2019 sekä Tampereella 2020.

Kuntien ympäristöpolitiikoissa on kirjattu tavoitteitta joilla, edetään kohti hiilineutraalia kaupunkia. Kiviainesten kierrätys ja kierrätysmateriaalien oikea käyttö toteuttaa kuntien ympäristötavoitteita ja liittyy osaltaan tavoitteisiin hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Hiekoitussepelin uusiokäyttö vähentää neitseellisen kallion louhintaa ja vähentää uuden hiekoitussepelin kuljetustarvetta. Nämä asiat vaikuttavat suoraan myös hiilidioksidipäästöjä alentavasti. Uusiokäyttöön käyttöön saadun puhdistetun sepelin merkitys on suuri. Kunnat käyttävät vuosittain tuhansia tonneja hiekoitussepeliä. Esimerkiksi Espoo on käyttänyt liukkaudentorjunnassa vuodessa jopa 35 000 t kalliosta louhittua sepeliä.